Menu

Regulamin sklepu internetowego firmy DEBER

Regulamin
I. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki świadczenia usług fotograficznych oraz sprzedaży produktów za pośrednictwem aplikacji mobilnej Mobile Photo Kiosk (dalej MPK) opublikowanej przez Pixel-Tech Spółka Jawna Pytowski i Kubarek z siedzibą w Sosnowcu, adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 10, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000358467, posiadająca numer NIP: 644-328-72-39 (dalej „PIXEL-TECH”).
 2. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację usług fotograficznych oraz sprzedaży produktów jest DEBER MAGNOWSKA SPÓŁKA JAWNA
  Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie
  KRS 0000293166; NIP: 669-245-36-13; Regon: 320439981
  http://www.deber.pl, studio@deber.pl
  94341 63 49
  godziny otwarcia: poniedziałek-piątek (9-17) . Zwanym dalej STUDIO.
 3. Świadczenie usług fotograficznych i sprzedaży produktów (dalej „Usługi”) polega na wykonywaniu przez STUDIO odbitek fotografii przekazanych przez Klienta (osobę fizyczną lub prawną) na papierze fotograficznym, innym materiale lub produkcie (wybranym przez Klienta z oferty STUDIO) i fotogadżetów (np. kubków, koszulek,puzzli) o cechach indywidualnych nadanych im przez Klienta na podstawie zlecenia, które Klient przesyła do STUDIA wraz z fotografią za pośrednictwem aplikacji MPK.
 4. Zlecenia Klientów będących konsumentami na wykonanie Usług są przyjmowane i realizowane przez STUDIO wyłącznie na podstawie treści zlecenia złożonego przez Klienta, niniejszego Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu w odniesieniu do danego zlecenia na wykonanie Usługi wymagają pisemnego uzgodnienia pomiędzy Klientem a STUDIO, dokonanego przed złożeniem przez Klienta zlecenia na wykonanie Usługi.
 5. Przez Klienta będącego konsumentem rozumie się osobę fizyczną, która dokonuje ze STUDIEM czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

 

Szczegółowe warunki realizacji zleceń internetowych w sprzedaży detalicznej.

 

 1. Przed złożeniem każdego zlecenia Klientowi zapewnia się możliwość nieodpłatnego
  zapoznania z treścią Regulaminu oraz pobrania treści Regulaminu w sposób zapewniający Klientowi możliwość przechowywania treści Regulaminu, odtwarzania treści Regulaminu w niezmienionej postaci oraz dostępu do treści Regulaminu w przyszłości (ze strony Studio ten dostęp Klienta do treści Regulaminu nie jest ograniczony czasowo). Skuteczne złożenie zlecenia wymaga uprzedniego potwierdzenia przez Klienta, że zapoznał się z treścią Regulaminu, jest ona dla niego zrozumiała, akceptuje ją w całości i zobowiązuje się do jej przestrzegania.
 2. Przesłanie przez Klienta do Studio prawidłowo i kompletnie wypełnionego formularza zlecenia jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Klientem a Studio umowy jednorazowego zlecenia na wykonanie określonej przez Klienta Usługi. Po otrzymaniu od Klienta zlecenia wykonania usługi Laboratorium powiadamia Klienta drogą elektroniczną (na podany przez Klienta adres e-mail) o przyjęciu Usługi do realizacji.
 3. Usługi realizowane przez Studio są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Klient powinien podać w formularzu rejestracyjnym dane prawdziwe. Studio zastrzega, że w przypadku podania przez Klienta danych nieprawdziwych, należyta realizacja przez Studio zlecenia może być niemożliwa
 5. Studio dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności swoich użytkowników i ciągłość korzystania z Usług oferowanych przez Studio.
 6. W przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości dotyczących treści zlecenia Klienta (w szczególności wynikających z nieprecyzyjnego lub wieloznacznego określenia treści zlecenia przez Klienta), Studio zastrzega sobie prawo skontaktowania się z Klientem w celu weryfikacji treści zlecenia Klienta.
 7. W procesie składania zamówienia Klient powinien podać w formularzu wymagane dane. Brak podania tych danych spowoduje, że skuteczne złożenie zamówienia nie będzie możliwe.
 8. Studio nie odpowiada za niezgodności kolorystyczne wynikające z różnic wyświetlania plików cyfrowych przez monitory i wyświetlacze wszelkich urządzeń. Wszystkie wątpliwości kolorystyczne Klient powinien skonsultować ze Studio przed złożeniem zamówienia.
 9. Po złożeniu zamówienia Studio przegląda przesłany materiał i w razie wątpliwości co do jego jakości lub braku możliwości wykorzystania do złożonego zamówienia, kontaktuje się z klientem w celu wymiany dostarczonego materiału lub ustaleniu z klientem wykonanie dodatkowych czynności umożliwiających jego wykorzystanie. Wykonanie dodatkowych czynności przez Studio może wiązać się z podniesieniem kosztów usługi. Studio informuje klienta o zaistniałej sytuacji. Jeżeli klient nie wyraża zgody zamówienie zostaje anulowane.
 10. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na maila od Studio projekt do akceptacji. Z wyłączeniem wydruku odbitek fotograficznych, które mają wstępnie określony kadr pokazany w aplikacji lub kadrowanie jest wykonywane przez Studio według następujących zasad:
  • Tam gdzie stosunek boków przekazywanego pliku cyfrowego nie jest tożsamy ze stosunkiem boków zamówionej odbitki, dokonywane jest kadrowanie, które nie obcina postaci. Przy braku możliwości powyższego kadrowania na odbitce umieszczane jest całe zdjęcie cyfrowe i co za tym idzie pozostawiane są białe paski. W zależności od orientacji zdjęcia paski mogą być poziome lub pionowe.

 

Ceny i zasady płatności

 

 1. Szczegółowe informacje o cenie każdej Usługi znajdują się w aplikacji MPK. Ponadto, Klient jest informowany o cenie całego zlecenia w trakcie procesie składania zamówienia oraz etapie weryfikacji przesłanego materiału przez Studio.
 2. Ceny podane przez Studio są cenami brutto, uwzględniającymi podatek od towarów i usług, wyrażonymi w złotych polskich.
 3. Zapłata przez Klienta za Usługę następuje przed jej dostawą. Klient może wedle własnego uznania wybrać następujące formy płatności za zamówioną Usługę:
  • Przelew bankowy na rachunek bankowy Studio (płatność przed przystąpieniem przez Studio do realizacji Usługi), płatny w terminie do 3 dni od złożenia zamówienia. Rozpoczęcie realizacji zlecenia jest uzależnione od zaksięgowania wpłaty przez Studio.
  • Przelew on-line realizowany w aplikacji MPK przy udziale firmy DotPay.
  • Studio wskazuje, że poza cenami Usług oraz kosztami dostawy (omówionymi poniżej), może zaistnieć sytuacja opisana w punkcie 8 szczegółowych warunków realizacji zleceń

 

Warunki dostawy

 

 1. Odbiór osobisty – Wykonana usługa/przedmiot jest odbierany przez klienta w siedzibie Studio przy ul. Zwycięstwa 73/3 w Koszalinie. W przypadku odbioru osobistego o możliwości odebrania zamówionego towaru informujemy drogą e-mailową. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru towaru. Za wykonany produkt który nie został odebrany w podanym terminie sklep nie ponosi odpowiedzialności a złożone zamówienie zostaje anulowane.
 2. wysyłka kurierska- Usługa może być za dodatkową opłatą przesyłana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 3. Studio dostarcza wykonane Usługi jedynie na terytorium Polski.

 

Termin wykonywania usługi

 1. Wszystkie Usługi są realizowane przez Studio z należytą starannością i z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez Studio działalności oraz w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie.
 2. Studio wskazuje, że czas realizacji zlecenia i wydania Klientowi Usługi jest zależny od wybranego przez Klienta przedmiotu Usługi oraz sposobu wykonania zlecenia i wynosi do 3 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy bądź jeśli wybierze Usługę Expresową zostanie ona zrealizowana w ten sam dzień (rozumianych jako dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Usługa expresowa jest możliwa do wykonania dla zleceń złożonych do godziny 14:00.
 3. Klient jest informowany o czasie realizacji Usługi w przypadku każdego ze składnych zleceń.

 

Reklamacje

 

 1. Zakład fotograficzny ma obowiązek dostarczenia Klientowi Usługi wolnej od wad.

 

 1. W przypadku reklamacji zgłoszenia należy dokonać na adres ul. Zwycięstwa 73/3 75-006 Koszalin lub drogą mailową na adres studio@deber.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie nadany numer RMA sprawy i otrzymają Państwo drogą mailową formularz do wypełnienia. Do formularza prosimy dołączyć dokumentację zdjęciową co pozwoli w szybszym rozpatrzeniu reklamacji. Wszystko należy przesłać na powyżej wskazany adres e-mail.
 2. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 3. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do siedziby firmy. Jeżeli będą wymagane dodatkowe ekspertyzy techniczne wykonywane przez nas lub zewnętrzne firmy, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione
 4. Firma Deber Magnowska sp.j. jest serwisem produkcji na zamówienie. Nabywca określa parametry zamówienia – wybiera grafikę , rodzaj produktu, napis, wymiar oraz ewentualnie opcje wykończenia.
 5. Zamówiony przez Nabywcę produkt jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego szczegółowego zamówienia, dlatego też zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Nabywcy nie przysługuje. Art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzebw której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 6. Studio jak i klient mogą odstąpić od umowy jeżeli przesłane materiały potrzebne do wykonania zlecenia nie odpowiadają wymogom jakościowym niezbędnym do wykonania zamówienia. Z tego tytułu obie strony nie ponoszą żadnych konsekwencji.
 7. Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 8. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodności i rzetelność klienta.
 10. Przypadki, w których reklamacja m.in. nie zostanie uznana
  • Różnice kolorystyczne i jasności wynikające ze sposobu prezentacji produktu przez przeglądarkę internetową oraz oglądania na różnych ekranach (nie zalecamy podejmowania decyzji po oglądaniu produktów jedynie przez smartphone ) niezależnie od sposobu kalibracji
  • Złego wyboru przez klienta rozmiaru,wzoru sposobu wykończenia

 

 

 

 

20 lat doświadczenia

Jesteś fotografem i potrzebujesz naszej pomocy? Jesteś klientem i chcesz uchwycić ulotne chwile? A może potrzebujesz wyjątkowych pamiątek, którymi obdarujesz rodzinę? Trafiłeś doskonale. Pisz, dzwoń. Na pewno Ci pomożemy.

+48 94 341 63 49

studio@deber.pl